Documents

 

Législation 2011
DOGV 2011
ORDE 18/2011, d’1 d’abril, de la Conselleria d’Educació, per la qual es modifica parcialment l’Orde de 17 de juny de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en el Batxillerat. [2011/4371]
DOGV 2010
RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2010, de les direccions generals d’Ordenació i Centres Docents i d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d’Educació, per la qual es dicten les instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i organització de l’activitat docent per a l’alumnat de Batxillerat en règim ordinari diürn que sol·licite matricularse a distància d’alguna matèria de modalitat per no oferirse en el seu centre. [2010/6980]
DOGV 2010 ORDE 64/2010, de 16 de juny, de la Conselleria d’Educació, per la qual es modifica parcialment l’Orde de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en l’Educació Secundària Obligatòria.[2010/7296] 
DOGV 2007 DECRET 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana. [2007/9717]
Especial 2010
 CRITERIOS ESPECÍFICOS Y NORMATIVA VIGENTE DONDE SE REGULAN LAS RATIO, CONSTITUCIÓN DE GRUPOS Y AUTORIZACIÓN DE OFERTA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO.
DOGV 2010
ORDE de 23 de desembre de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les proves homologades per a l’obtenció del Certificat de Nivell Bàsic de les llengües alemany, francès, anglès i italià, cursades per l’alumnat d’Educació Secundària i Formació Professional de la Comunitat Valenciana. [2010/134]
DOGV 2007
DECRET 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana. [2007/9717]
Pluriligüismo 2011
PROPUESTA de Decreto …/2011, del Consell, por el que se regula el plurilingüismo en la Comunitat Valenciana.
BOE 2010
Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la ordenación de las enseñanzas acogidas al acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes españoles.BACHIBAC

 

BOE 2010
Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al curso 2010- 2011.
Real Decreto 1892/2008,BOE 24 noviembre 2008.) PAU .Real Decreto por el que se regulan las Pruebas de Acceso a la Universidad así como la elección de la LENGUA EXTRANJERA para las   mismas.

 Autres Documents UtilesHaut de la page