DOSSIER PEBE
"PROGRAMME BILINGUE DANS LE PRIMAIRE"
COMMUNAUTÉ VALENCIENNE

 

  |  En valencià  | En castellano  |

 

El PEBE, Programa d'Educació Bilingüe Enriquit, és un programa d'incorporació precoç d'UNA LLENGUA ESTRANGERA amb caràcter vehicular des del primer cicle de l'educació primària.
(Orde de 30 de juny de 1998, DOGV núm. 3.285)

Els centres educatius públics o privats concertats, dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana poden incorporar, des del 1r cicle d'Educació Primària, un programa d'educació bilingüe enriquit, integrant una llengua estrangera amb caràcter vehicular, en els seus aprenentatges.
(Punt 1.1. de l'apartat 1r)

El programa s'implantarà de manera gradual, curs a curs, en els centres que obtinguen la dita autorització fins a la finalització de les ensenyances bàsiques.

Consistix a avançar l'ensenyança de la llengua estrangera dels 8 anys (3 de primària 2n cicle) als 6 anys en el primer cicle de primària.


REQUISITS:
(veure Ordre, apartat 2n)

 • Tindre un Disseny Particular del Programa (DPP) degudament autoritzat segons la normativa vigent.
 • Autorització individual i per escrit dels pares, mares o tutors (document a arreplegar en el moment de la formalització de la matrícula de l'alumnat)
 • Disposar de professorat d'Educació Primària amb destí definitiu, habilitat en la Llengua estrangera que es vaja a introduir que garantisca l'aplicació del DPP.
 • Compromís de l'equip directiu i del claustre.
 • Aprovació del Consell Escolar del centre.
 • Compromís del centre per a participar en activitats específiques de formació.

PROCEDIMENTS PER A APROVACIÓ / AUTORITZACIÓ DEL DPP:
(veure Ordre, punt 4.2. de l'apartat 4t)

 • Remetre el Disseny Particular del Programa (DPP) aprovat pel Consell Escolar a la Direcció Territorial de Cultura i Educació abans del període d'admissió d'alumnes.
 • Adjuntar la documentació següent:
  • Sol·licitud d'aprovació /autorització, acompanyada del DPP.
  • Certificat de l'acta del Consell Escolar (sessió extraordinària).
  • Situació sociolingüística de l'entorn i informe sobre la realitat lingüística de l'alumnat.
  • Situació administrativa, habilitació, certificat o titulació del professorat del centre en les llengües especificades en el DPP.
  • Acta del Claustre (aprovació per majoria).
  • Certificació del compromís de l'equip directiu per a l'aplicació del DPP.

PER LA SEUA BANDA, L'ADMINISTRACIÓ:
(veure Orde, apartat 7m)

 • Convocarà activitats específiques de formació, de tractament integrat de les 3 llengües (castellà, valencià i LLE).
 • Donarà prioritat en la concessió d'ajudes econòmiques i en l'aprovació, als projectes de formació en centres que tracten aspectes relacionats amb els PEBEs.
 • Donarà prioritat als projectes d'investigació i d'innovació educativa que contemplen l'elaboració de materials didàctics de suport per a l'aplicació dels PEBEs.
 • Donarà prioritat en l'admissió de en cursos d'especialització en LLE al professorat del centre que haja de participar en un programa PEBE.
 • Afavorirà la participació dels centres amb PEBE en programes europeus.
 • Proporcionarà assessorament tècnic al professorat.
 • Es compromet en la difusió de materials elaborats per a l'aplicació del programa.
 • Dotarà als centres amb PEBE de materials i recursos apropiats.


Haut de la page

 

El PEBE, Programa de Educación Bilingüe Enriquecido, es un programa de incorporación precoz de UNA LENGUA EXTRANJERA con carácter vehicular desde el primer ciclo de la educación primaria. (Orden de 30 de junio de 1998, DOGV nº 3.285)

Los centros educativos públicos o privados concertados, dependientes de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana pueden incorporar, desde el 1r ciclo de Educación Primaria, un programa de educación bilingüe enriquecido, integrando una lengua extranjera con carácter vehicular, en sus aprendizajes.
(Punto 1.1. del apartado 1º)

El programa se implantará de manera gradual, curso a curso, en los centros que obtengan dicha autorización hasta la finalización de las enseñanzas básicas.

Consiste en adelantar la enseñanza de la lengua estranjera (LE) de los 8 años (3º de primaria 2º ciclo) a los 6 años en el primer ciclo de primaria


REQUISITOS:
(ver Orden, apartado 2º)

- Tener un Diseño Particular del Programa (DPP) debidamente autorizado según la normativa vigente.

- Autorización individual y por escrito de los padres, madres o tutores (documento a recoger en el momento de la formalización de la matrícula del alumnado)

- Disponer de profesorado de Educación Primaria con destino definitivo, habilitado en la LE que se vaya a introducir que garantice la aplicación del DPP.

- Compromiso del equipo directivo y del claustro.

- Aprobación del Consejo Escolar del centro.

- Compromiso del centro para participar en actividades específicas de formación.

 

PROCEDIMIENTOS PARA APROBACIÓN / AUTORIZACIÓN DEL DPP:
(ver Orden, punto 4.2. del apartado 4º)

- Remitir el Diseño Particular del Programa (DPP) aprobado por el Consejo Escolar a la Dirección Territorial de Cultura y Educación antes del período de admisión de alumnos.


- Adjuntar la documentación siguiente:

 • Solicitud de aprobación /autorización, acompañada del DPP.
 • Certificado del acta del Consejo Escolar (sesión extraordinaria).
 • Situación sociolingüística del entorno e informe sobre la realidad lingüística del alumnado.
 • Situación administrativa, habilitación, certificado o titulación del profesorado del centro en las lenguas especificadas en el DPP.
 • Acta del Claustro (aprobación por mayoría).
 • Certificación del compromiso del equipo directivo para la aplicación del DPP.

 

POR SU PARTE, LA ADMINISTRACIÓN:
(ver Orden, apartado 7º)

Convocará actividades específicas de formación, de tratamiento integrado de las 3 lenguas (castellano, valenciano y LE).

Dará prioridad en la concesión de ayudas económicas y en la aprobación, a los proyectos de formación en centros que traten aspectos relacionados con los PEBEs.

Dará prioridad a los proyectos de investigación y de innovación educativa que contemplan la elaboración de materiales didácticos de apoyo para la aplicación de los PEBEs.

Dará prioridad en la admisión de en cursos de especialización en LE al profesorado del centro que haya de participar en un programa PEBE.

Favorecerá la participación de los centros con PEBE en programas europeos.

Proporcionará asesoramiento técnico al profesorado.

Se compromete en la difusión de materiales elaborados para la aplicación del programa.

Dotará a los centros con PEBE de materiales y recursos apropiados.

Haut de la page